Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę GENDERKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: GENDERKA Sp. z o.o. ) Pani/Pana danych osobowych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GENDERKA Sp. z o.o.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GENDERKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul Bogdana Raczkowskiego 1, dane kontaktowe GENDERKA Sp. z o.o.: tel. + 48 52 376 10 10, mail: genderka@genderka.pl

 

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji GENDERKA Sp. z o.o. staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres: genderka@genderka.pl

 

3. GENDERKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

3.1.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z GENDERKA Sp. z o.o. umowa:

 

3.1.1. Realizacji zawartej z GENDERKA Sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

3.1.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GENDERKA Sp. z o.o. w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

3.1.3. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez GENDERKA Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.

 

3.1.4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

3.1.5. Wewnętrznych celów administracyjnych GENDERKA Sp. z o.o. w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

3.2.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z GENDERKA Sp. z o.o. umowa:

 

3.2.1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez GENDERKA Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę. 3.2.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GENDERKA Sp. z o.o. w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

3.2.3. Wewnętrznych celów administracyjnych GENDERKA Sp. z o.o., w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

 

4.1. Ministerstwu Finansów

 

4.2.Organom ścigania i dochodzenia

 

4.3. Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 

4.4. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z GENDERKA Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

 

5.1.W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z GENDERKA Sp. z o.o. przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;

 

5.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GENDERKA Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez GENDERKA Sp. z o.o.

 

5.3.W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez GENDERKA Sp. z o.o. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania;

 

5.4.W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów GENDERKA Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6. W związku z przetwarzaniem przez GENDERKA Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 

6.1.Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

 

6.2.Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

 

6.3.Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

 

6.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,

 

6.5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

 

6.6.Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GENDERKA Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z GENDERKA Sp. z o.o. podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z GENDERKA Sp. z o.o.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Genderka Sp. z o.o. 2018

Projekt i realizacja: BluePapaya

RODO

Polityka Cookies